Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Pearls & Roses begrijpt dat het delen van je persoonlijke gegevens niet zomaar iets is en is zich bewust van het vertrouwen dat je in haar stelt en zal daarom alle gegevens die je aan haar verstrekt strikt vertrouwelijk behandelen.
De gegevens die je bij een bestelling verstrekt worden alleen gebruikt voor de verzending.
Je e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van de voortgang van de bestelling.

Gegevens die je aan Pearls & Roses verstrekt worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is om tot een goede afhandeling van de bestelling te komen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de postbode of MyParcel, die moet natuurlijk wel weten waar je woont om je pakketje te kunnen bezorgen). 

Wil je de gegevens die je aan Pearls & Roses hebt verstrekt inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Neem dan contact op met info@pearlsandroses.nl.

E-mail

Wanneer je contact opneemt met Pearls & Roses kan het zijn dat er gevraagd wordt om aanvullende informatie zodat vragen/verzoeken beter kunnen worden verwerkt/beantwoord. Het opslaan van e-mail berichten om hieruit te leren en onze kwaliteit te verbeteren en je zodoende nog beter van dienst te kunnen zijn behoort tot de mogelijkheden.

Cookieverklaring

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt.
Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen.
Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier vinden.

Social Media buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons.
Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook

Twitter

Pinterest

Instagram

Uitschakelen en verwijderen

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.
Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Mocht je hier toch vragen over hebben, neem dan alsjeblieft via e-mail contact met ons op.

Meer informatie over cookies kan je vinden op de website van ConsuWijzer.

AVG per 25 mei 2018 - verwerkersovereenkomst

Voorbeeld

Verwerkersovereenkomst

Versie 1 mei 2018

Pearls & Roses, gevestigd te 's-Gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door G.T.A. Smit (hierna: Pearls & Roses),

en

MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

Pearls & Roses beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);

Pearls & Roses gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze

dienst aanbiedt in de vorm van een website die pearlsandroses kan gebruiken om zijn producten te verkopen;

Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,

betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;

pearlsandroses door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door

Verwerker; waarbij pearlsandroses het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2015-

07-02 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);

Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze

verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;

Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e

van de Wbp;

Pearls & Roses aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;

waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin

van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;

waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de

corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Pearls & Roses

persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. pearlsandroses zal Verwerker

schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze

Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.

Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de

verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.3. De in opdracht van pearlsandroses te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van pearlsandroses en/of de

betreffende betrokkenen.

1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal pearlsandroses ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de

AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde

verwerkingen. pearlsandroses vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het

niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde

omgeving.

2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze

Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van pearlsandroses en onder de uitdrukkelijke

(eind)verantwoordelijkheid van pearlsandroses. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder

in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door pearlsandroses,

verwerkingen voor doeleinden die niet door pearlsandroses aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden

en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust

uitsluitend bij pearlsandroses.

2.4. Pearls & Roses staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens,

zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van

derden.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de

voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door

Verwerker vanuit diens rol.

3.2. Verwerker zal pearlsandroses, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem

genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3.3. Verwerker zal pearlsandroses in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van pearlsandroses in strijd is

met relevante privacywet- en regelgeving.

3.4. Verwerker zal pearlsandroses de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in

het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de

toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die

persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot

werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker

persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau

waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze

Verwerkersovereenkomst en de Wbp.

4.2. Verwerker zal Pearls & Roses, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen

het gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1. pearlsandroses verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te

schakelen. De door pearlsandroses verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe

subverwerkers.

5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers.

pearlsandroses zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien pearlsandroses, redelijke

grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan

onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.

5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan

alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij

nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens pearlsandroses aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de

fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,

de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet

onredelijk is.

6.3. pearlsandroses stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan

heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Voorbeeld

Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van

persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen

heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar

beste kunnen inspannen om pearlsandroses daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar

aanleiding waarvan pearlsandroses beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal

informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en

accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2.  Pearls & Roses zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of

regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en

eventueel betrokkenen.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, pearlsandroses, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het

verzoek doorsturen aan pearlsandroses. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal

Pearls & Roses  de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het

verzoek.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van pearlsandroses ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze

Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor

een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat

deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

voor zover pearlsandroses uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te

verschaffen; of

indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de

Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en

indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Pearls & Roses heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er

sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze

Verwerkersovereenkomst.

10.2. De kosten van de audit worden door pearlsandroses gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de

laatste factuur die door pearlsandroses is voldaan.

11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat pearlsandroses de schade zo

spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering

tot schadevergoeding door pearlsandroses vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Pearls & Roses

bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.

11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van pearlsandroses als gevolg van een boete opgelegd

door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader

van wettelijke meldplichten.

11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de

bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.

11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove

nalatigheid aan de kant van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van pearlsandroses.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij

gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan

pearlsandroses toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het

hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van pearlsandroses nog twee maanden in quarantaine

worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat pearlsandroses hiertoe toegang heeft. Na afloop van de

drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Pearls & Roses en eventuele kopieën daarvan verwijderen

en/of vernietigen.

12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.

Sorteer op
© 2015 - 2024 Pearls and Roses | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel